POZNALIŚMY LAUREATÓW V EDYCJI GRANTÓW NAUKOWYCH REKTORA

Kolejni badacze naszej uczelni otrzymali granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poznajmy laureata i laureatki V edycji programu:

 

mgr Marta Kozieł – doktorantka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych)

Wysokość grantu: 7 475,40 zł

Laureatka w swojej pracy naukowej zajmuje się wpływem estrogeno-podobnych mykotoksyn na komórki wywodzące się z nowotworów hormono-zależnych. W swoich badaniach skupia się na mechanizmach odpowiadających za dualistyczny efekt działania tych związków. Dofinansowany projekt zakłada analizę wpływu jednoczasowej ekspozycji komórek nowotworowych jajnika na mieszaninę dwóch EDC (ang. endocrine disruptor compounds), mykotoksyny zearalenonu oraz bisfenolu A, ze szczególnym naciskiem na ocenę zmian proliferacji oraz inwazyjności komórek.

Mgr Marta Kozieł naukowo związana jest z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi od 2016 roku jako studentka, praktykantka oraz pracownik. Od 2021 roku jako uczestniczka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej. Laureatka stypendiów naukowych Rektora dla najlepszych studentów, za swoją działalność naukową nagradzana na międzynarodowych konferencjach.


dr Łukasz Markiewicz (Zespół Laboratoriów BRaIn)

Wysokość grantu: 61 700,00 zł

 Celem dofinansowanego projektu jest przybliżenie roli transporterów jądrowo-cytoplazmatycznych w kształtowaniu ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój i progresję raka piersi.

Dr Markiewicz to biolog molekularny, absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest wpływ zaburzeń transportu jądrowo-cytoplazmatycznego na funkcjonowanie i aktywność białek onkogennych w biologii nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi. Doświadczenie w pracy badawczej zdobywał na Uniwersytecie w Pensylwanii oraz na Uniwersytecie Warszawskim (UW) gdzie jako kierownik projektu NCN – FUGA 5 w latach 2016-2019 badał funkcjonowanie szlaków sygnałowych w komórce w warunkach zaburzonego eksportu jądrowego i ich wpływu na procesy nowotworowe. W latach 2019-2022 w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii UW zajmował się również wpływem różnych kapów 5’ na immunogenność dwuniciowego RNA.


dr hab. n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka (Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji)

Wysokość grantu: 19 420,00 zł

Dofinansowany projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Pharmacy, University of Eastern Finland. Zakłada weryfikację hipotezy badawczej, czy nowo zsyntetyzowane sulfonamidowe pochodne metforminy są efektywnie transportowane do komórek, przez co wykazują lepszą aktywność biologiczną niż lek macierzysty – metformina. Na podstawie wyników badań in vitro planuje się wyselekcjonować najbardziej obiecujące związki i ocenić ich właściwości farmakokinetyczne i biologiczne w warunkach in vivo.

Magdalena Markowicz-Piasecka jest współautorką ponad 60 prac naukowych, za które wielokrotnie otrzymywała nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto, jest laureatką indywidualnej nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie farmacji aptecznej, za którą otrzymała wyróżnienie Ministra Zdrowia. Odbyła kilka krótkoterminowych staży naukowych w ramach programu Erasmus+ oraz staż podoktorski w University of Eastern Finland w Kuopio. Kierowała projektem badawczym w ramach konkursu NCN SONATA11 oraz była wykonawcą kilku projektów finansowanych przez MEiN.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów!

Jednocześnie przypominamy, że grant naukowy może zostać przyznany nauczycielowi akademickiemu, którego projekt badawczy spełnia łącznie następujące warunki:

  • został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
  • uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku;
  • został poprawiony i ponownie złożony;
  • wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość grantu naukowego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich, deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń.

Zachęcamy do składania wniosków w kolejnych edycjach. Niezbędne informacje znajdą Państwo w Intranecie w dokumentach udostępnionych przez  Centrum Wsparcia Nauki.

Podziel się
Opublikowano: 2 grudnia 2022